Algemene voorwaarden

1. Definities

In deze Algemene Voorwaarden worden de volgende definities gebruikt:

1. FixSign: FixSign als rechtspersoon, gevestigd aan de Nieuw-Zeelandweg 8-C, 1045 AL te Amsterdam, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder KvK-nummer 72074582. FixSign is bereikbaar via mailto::info@fixsign.nl en 020 - 21 300 20.

2. Opdrachtgever: De natuurlijke persoon, rechtspersoon of wettelijk vertegenwoordiger van (rechts)persoon die diensten afneemt van FixSign.

3. Gebruiker: Iedere (rechts)persoon die gebruikmaakt van de mogelijkheden en diensten van FixSign, beschikbaar gesteld op Fixsign.nl

4. Overeenkomst: Elke overeenkomst tussen FixSign en Opdrachtgever, schriftelijk of mondeling tot stand gekomen en schriftelijk bevestigd. Onder "Overeenkomst" valt ook de overeenkomst die via WhatsApp tussen FixSign en de Opdrachtgever wordt gesloten, met inachtneming van de toepasselijke wettelijke vereisten.

5. Partij(en): (Rechts)personen die diensten van FixSign afnemen, waarop deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn. Deze voorwaarden gelden voor alle aanbiedingen, offertes, diensten, producten, schriftelijke communicatie en overeenkomsten tussen FixSign en Opdrachtgever.

6. Dienst(en): De werkzaamheden en diensten overeengekomen in de Overeenkomst. FixSign richt zich op bedrijfsreclame, autobestickering, interieur, Website/webshop en bijbehorende werkzaamheden.

7. Communicatie: Alle vormen van communicatie, inclusief digitale communicatie.

8. Digitale gegevens: In digitale vorm geproduceerde en geleverde gegevens, behandeld met zorg volgens privacywetgeving, inclusief de Wet Bescherming Persoonsgegevens en de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

9. Webshop: De webshop van Fixsign.nl, waar producten worden aangeboden. Het aanbod in de webshop is onderhevig aan specifieke actievoorwaarden en promoties, naast deze Algemene Voorwaarden.

 

2. Toepasselijkheid

1. De Algemene Voorwaarden van FixSign zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes, diensten, producten en diensten op de website van FixSign, schriftelijke communicatie en overeenkomsten tussen FixSign en Opdrachtgever, waarop FixSign deze Algemene Voorwaarden van toepassing heeft verklaard. Algemene Voorwaarden van andere partijen worden doorgaans afgewezen, tenzij expliciet en schriftelijk anders is overeengekomen.

2. Afwijkingen van een of meerdere bepalingen in deze Algemene Voorwaarden, in of buiten rechte, laten de geldigheid van de overige bepalingen onverlet. Wijzigingen van deze Algemene Voorwaarden gelden enkel voor de specifieke Overeenkomst waarvoor ze zijn overeengekomen.

3. Na de eerste aanvaarding van deze Algemene Voorwaarden hoeven ze niet bij elke nieuwe Overeenkomst opnieuw uitdrukkelijk te worden aanvaard, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.

 

3. Overeenkomst

1. De Overeenkomst tussen FixSign en de Opdrachtgever komt tot stand bij schriftelijke of mondelinge opdracht door de Opdrachtgever, gevolgd door acceptatie door FixSign. Ook het afronden van een bestelling op de website vormt een bindende Overeenkomst. Als omwille van de aard en omvang van de werkzaamheden geen verzendbevestiging wordt verzonden, geldt de factuur als opdrachtbevestiging.

2. Alle werkzaamheden en handelingen die redelijkerwijs aansluiten bij de opdracht en de uitvoering ervan behoren tot de Overeenkomst. Productmontage valt doorgaans niet onder de opdracht.

3. Als opdrachten, aanbiedingen of toezeggingen niet schriftelijk door FixSign zijn bevestigd, wordt de uitleg van de overeenkomst in overeenstemming met deze Algemene Voorwaarden door FixSign gegeven. Rechten kunnen enkel aan de opdracht worden ontleend als deze schriftelijk zijn bevestigd. FixSign behoudt zich het recht voor om opdrachten zonder opgave van reden te weigeren.

4. FixSign kan derden inschakelen voor opdrachtuitvoering, waarbij de kosten aan de Opdrachtgever worden doorberekend. FixSign verplicht deze derden om zorgvuldig met gegevens om te gaan volgens privacywetgeving, inclusief de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). FixSign is niet aansprakelijk voor schade of (beroeps)fouten van derden, behalve bij grove opzet van FixSign.

5. Digitale berichten binden de afnemer zonder bevestiging door FixSign.

4. Aanbiedingen en Offertes

1. Alle aanbiedingen, offertes, prijzen, leveringen, levertijden en daaraan gerelateerde zaken van FixSign zijn vrijblijvend, tenzij partijen voorafgaand aan de opdracht schriftelijk anders overeenkomen. De werkzaamheden worden uitvoerig beschreven, mogelijk met tekeningen van het beoogde resultaat van de opdracht. In dit geval zijn de beschrijving en tekeningen gelijktijdig met de offerte verstrekt en direct bindend voor beide partijen.

2. In het geval van een webshop-bestelling valt het gewenste uiterlijk of ontwerp van het product onder de verantwoordelijkheid van de Opdrachtgever. FixSign is niet aansprakelijk voor kleurafwijkingen of andere verschillen die kunnen ontstaan door, onder andere, afwijkende kleurkalibratie op het scherm van de Opdrachtgever of het apparaat waarop de bestelling in de webshop is geplaatst.

3. Alle offertes en aanbiedingen zijn geldig voor een periode van één maand. Indien een offerte binnen een maand niet wordt aanvaard, wordt deze beschouwd als afgewezen. Vervallen offertes geven de Opdrachtgever geen recht op dezelfde dienstverlening tegen dezelfde prijs als vermeld in de vervallen offerte. Een aanvaarde, vrijblijvende aanbieding kan binnen zeven dagen na aanvaarding door FixSign worden ingetrokken. De bij een offerte verstrekte gegevens, zoals afmetingen, materialen en kleuren, worden zo nauwkeurig mogelijk geschat. 4. Offertes worden opgesteld op basis van informatie verstrekt door de Opdrachtgever. Onjuiste of onvolledige informatie komt voor rekening van de Opdrachtgever. Print- en snijbestanden moeten worden aangeleverd volgens de aanleverspecificaties zoals aangegeven door FixSign. Indien de aangeleverde print- en snijbestanden niet voldoen aan de vereiste formaten, resolutie en andere specificaties, is FixSign niet aansprakelijk voor onjuiste gegevens en de gevolgen daarvan voor producten, diensten en kwaliteit; dit is de verantwoordelijkheid van de Opdrachtgever. Alle documenten in de offerte, inclusief ontwerpen, tekeningen en technische beschrijvingen, vallen onder het intellectuele eigendom van FixSign. 5. De verstrekte prijzen zijn exclusief btw. De kosten variëren afhankelijk van de gekozen betaalmethode en het totaalgewicht van de bestelling, vooral bij webshop-bestellingen.

6. Montage- en installatiewerkzaamheden zijn de verantwoordelijkheid van de Opdrachtgever. Deze worden, indien mogelijk, vooraf aangegeven en gespecificeerd. Een webshop-bestelling omvat doorgaans geen montage- en installatiewerkzaamheden, tenzij dit vooraf schriftelijk is overeengekomen.

7. Indien de kostprijs van de bestelde zaken of gebruikte materialen stijgt voorafgaand aan de levering, en als er wijzigingen zijn in lonen en voorwaarden vanwege overheidsmaatregelen of vakorganisaties, behoudt FixSign zich het recht voor om deze kosten aan de Opdrachtgever door te berekenen. Indien nieuwe prijzen in werking treden, heeft FixSign het recht om deze aan de Opdrachtgever in

rekening te brengen. Dit geldt niet voor particuliere Opdrachtgevers die niet handelen in de uitoefening van beroep of bedrijf. Voor particuliere Opdrachtgevers mogen prijsverhogingen pas worden doorberekend drie maanden na het sluiten van de overeenkomst op de genoemde voorwaarden. Als dit binnen een kortere termijn gebeurt, kan de Opdrachtgever de overeenkomst ontbinden. Webshop-bestellingen kunnen redelijkerwijs niet worden ontbonden omdat FixSign deze direct als maatwerk produceert.

8. Als een opdracht inhoudt dat folie of ander materiaal moet worden verwijderd, aangebracht door FixSign of een andere onderneming via een wrap, reclamebelettering of glasfolie, dan zijn de kosten voor verwijdering van deze materialen niet inbegrepen in de oorspronkelijke factuurprijs. De kosten voor het verwijderen van deze materialen worden berekend op basis van nacalculatie. FixSign stuurt een aparte factuur voor deze kosten nadat de betaling voor de werkzaamheden is voldaan. Het verwijderen van folie of ander materiaal is niet inbegrepen in webshop-bestellingen. Directe, indirecte of gevolgschade als gevolg van verwijdering door de Opdrachtgever of een derde is de verantwoordelijkheid van de Opdrachtgever.

9. FixSign is gerechtigd derden in te schakelen voor de uitvoering van overeenkomsten. FixSign is niet aansprakelijk voor schade of beroepsfouten van ingeschakelde derden, tenzij er sprake is van grove opzet van FixSign. Schade of fouten veroorzaakt door derden, waaronder websitebouwers of hostingproviders, zijn eveneens uitgesloten onder deze bepaling, tenzij er sprake is van grove opzet van FixSign.

 

5. Levering van Werkzaamheden

1. De levering vindt plaats tegen een vooraf overeengekomen prijs tussen beide partijen. De prijs van de levering wordt, indien mogelijk, vooraf gespecificeerd. In de webshop zijn prijzen onder voorbehoud van zetfouten. De website hanteert waar mogelijk de juiste prijzen. 2. Overeengekomen levertijden en termijnen voor de uitvoering van werkzaamheden moeten niet worden beschouwd als fatale termijnen, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Levertijden voor webshop-bestellingen kunnen variëren vanwege vertraagde of gedeeltelijke leveringen door post- en bezorgdiensten. 3. Als er bij de levering gebruik wordt gemaakt van een (post)bezorgdienst, is FixSign niet verantwoordelijk noch aansprakelijk voor zoekgeraakte producten en poststukken. FixSign is niet aansprakelijk voor vertragingen bij levering door (post)bezorgdiensten. Lockdowns, gezondheids- en overheidsmaatregelen en andere omstandigheden vallen buiten de verantwoordelijkheid van FixSign, en FixSign is niet aansprakelijk voor late, te late, onvolledige of beschadigde leveringen in dergelijke situaties. Voor informatie over de levering dient de Opdrachtgever de website en/of track-and-trace van de betreffende (post)bezorgdienst te raadplegen. FixSign is afhankelijk van de (post)bezorgdienst voor de levering, en de algemene voorwaarden en leveringsvoorwaarden van de (post)bezorgdienst zijn van toepassing. 4. In geval van niet-tijdige levering of stopzetting van werkzaamheden moet FixSign schriftelijk in gebreke worden gesteld door de Opdrachtgever. 5. De Opdrachtgever moet ontwerpen, tests, proefdrukken en -modellen zorgvuldig controleren op fouten en gebreken. Eventuele fouten en gebreken dienen binnen 8 dagen na ontdekking schriftelijk aan FixSign te worden gemeld. Als de Opdrachtgever geen fouten en gebreken meldt of als deze niet, niet goed of niet volledig worden gecontroleerd, wordt aangenomen dat de Opdrachtgever de ontwerpen heeft goedgekeurd. 6. Voor elk ontwerp, testafdruk en proefmodel dat op verzoek van de Opdrachtgever wordt gemaakt, worden extra kosten in rekening gebracht als deze kosten niet expliciet vooraf in de offerte zijn opgenomen. Als de Opdrachtgever later besluit om gebruik te maken van het recht om reclame te maken, is de procedure zoals beschreven in artikel 8 van deze Algemene Voorwaarden van toepassing. Voor webshop-bestellingen is het uiterlijk of ontwerp dat wordt getoond op het scherm van het apparaat bindend voor de bestelling zodra de bestelprocedure is voltooid, en het recht om reclame te maken is uitgesloten omdat webshop-bestellingen doorgaans direct als maatwerk worden geproduceerd. 7. Levering in gedeelten wordt beschouwd als afzonderlijke transacties. 8. Als de Opdrachtgever de bestelde zaken niet kan ontvangen, behoudt FixSign zich het recht voor om de zaken/materiaal die voor de uitvoering van de werkzaamheden zijn aangeschaft voor rekening en risico van de Opdrachtgever op te slaan of te vernietigen nadat de Opdrachtgever in gebreke is gesteld en de in de ingebrekestelling genoemde termijn is verstreken. Dit laat de verplichting van de Opdrachtgever om de koopprijs te betalen onverlet. 9. De wijze van transport, verzending, verpakking, enzovoort wordt bepaald door FixSign. Als de afnemer specifieke eisen heeft met betrekking tot transport of verzending, dient dit voorafgaand aan de levering tijdig te worden gemeld. De extra kosten voor specifieke transport- en verzendwensen worden aan de afnemer doorberekend.

 

6. Voortgang van Opdrachten

1. Als leveringen om redenen buiten de schuld van FixSign niet normaal kunnen plaatsvinden of worden onderbroken, heeft FixSign het recht om extra kosten aan de Opdrachtgever in rekening te brengen.

2. Als tijdens de uitvoering blijkt dat de werkzaamheden niet kunnen worden voltooid, tenzij de omstandigheden FixSign niet bekend waren of er sprake is van overmacht, heeft FixSign het recht om wijzigingen in de opdracht te vorderen voor een behoorlijke uitvoering. FixSign is niet verplicht om de opdracht uit te voeren als de uitvoering redelijkerwijs niet meer mogelijk is vanwege omstandigheden of overmacht. In dat geval worden de volledige kosten van de verrichte werkzaamheden, vermeerderd met eventuele schade en bijkomende kosten, doorberekend aan de Opdrachtgever.

3. Alle kosten die door FixSign worden gemaakt, komen voor rekening van de Opdrachtgever, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

 

7. Verzending en Opslag

1. Verzending van bestelde zaken vindt plaats op een door FixSign bepaalde manier, voor rekening en risico van de Opdrachtgever.

2. FixSign kan alleen aansprakelijk worden gesteld voor schade bij transport en opslag als de verzekeraar bereid is dit bedrag uit te keren, ongeacht de aard van de schade.

3. De Opdrachtgever is verplicht om zich te verzekeren tegen schaderisico's bij transport en opslag, ongeacht de aard van de schade.

4. Niet-geaccepteerde, reeds geproduceerde bestellingen worden opgeslagen voor rekening en risico van de Opdrachtgever. Als bij transport of opslag gebruik wordt gemaakt van een bezorg- of transportdienst, zijn de algemene voorwaarden van die dienst ook van toepassing. Eventuele vertragingen door bezorg- of transportdiensten kunnen niet worden toegerekend aan FixSign. FixSign is niet aansprakelijk voor vertragingen in transport of opslag als gevolg van overheidsmaatregelen, waaronder volksgezondheidskwesties.

 

8. Recht van reclame en herroepingsrecht

1. Bij ontvangst van de zaken is de Opdrachtgever verplicht deze onmiddellijk te controleren. Indien de Opdrachtgever dit niet doet bij ontvangst, zullen eventuele defecten voor rekening van de Opdrachtgever zijn. Zichtbare defecten moeten binnen 24 uur na ontvangst aan FixSign worden gemeld. Andere defecten dienen schriftelijk binnen 8 dagen na ontvangst van de zaken aan FixSign te worden gemeld. Als een defect niet binnen deze termijn wordt gemeld, worden de zaken geacht in goede orde te zijn ontvangen.

2. Wanneer het recht op reclame wordt uitgeoefend, blijft de betalingsverplichting van de Opdrachtgever gelden. FixSign dient de klacht redelijkerwijs te onderzoeken voordat deze wordt geaccepteerd.

3. Als FixSign akkoord gaat met de retourzending en de reclamatie terecht is verklaard, komen de kosten van de retourzending voor rekening en risico van FixSign. FixSign bepaalt de wijze van retourzending. Elk recht op reclamatie vervalt bij onjuiste beschadigde of overgeplakte verpakking na aflevering, of wanneer de producten geheel of gedeeltelijk zijn bewerkt of verwerkt. In geval van terechte reclamaties zal de schade worden afgewikkeld zoals bepaald door FixSign.

 

9. Betalingsvoorwaarden

1. FixSign zal de kosten voor de uitgevoerde werkzaamheden en de gemaakte kosten in rekening brengen aan de Opdrachtgever via voorschotnota's, tussentijdse declaraties en einddeclaraties. Eventueel te veel betaalde voorschotten en declaraties worden binnen 8 dagen na beëindiging van de werkzaamheden aan de Opdrachtgever terugbetaald. Bij een bestelling via de website zullen alle mogelijke kosten direct in rekening worden gebracht.

2. Voorschotnota's dienen binnen 8 dagen na de verzenddatum te worden betaald, en tussentijdse declaraties en einddeclaraties moeten binnen 14 dagen na de factuurdatum aan FixSign worden voldaan, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

3. De Opdrachtgever heeft niet het recht om betalingen op te schorten of te verrekenen. FixSign behoudt het recht om korting, inhouding of verrekening toe te passen na ontvangst van de volledige betaling door de Opdrachtgever.

4. De datum vermeld op de bankafschriften wordt beschouwd als de dag van betaling. Bij een geschil blijft de betalingsverplichting bestaan en behoudt FixSign het recht op korting, inhouding of verrekening van reeds gedane betalingen.

5. Elke nota of vordering wordt beschouwd als een afzonderlijke vordering.

6. De Opdrachtgever blijft te allen tijde aansprakelijk voor openstaande rekeningen, zelfs wanneer de Opdrachtgever namens een derde handelt. In dat geval moet de Opdrachtgever vooraf melden dat hij slechts als tussenpersoon optreedt en niet de daadwerkelijke opdrachtgever is.

7. Als de Opdrachtgever niet binnen de gestelde termijnen betaalt, raakt de Opdrachtgever zonder dat een ingebrekestelling nodig is in verzuim. Vanaf dat moment wordt de Opdrachtgever een boete verschuldigd ter hoogte van het wettelijke rentepercentage plus 6%, zonder voorafgaande ingebrekestelling. Bovendien is de Opdrachtgever rente verschuldigd conform artikel 6:119/120 BW, vermeerderd met 4% per volle maand, zonder voorafgaande ingebrekestelling.

8. Als de Opdrachtgever na een aanmaning de door FixSign gestelde redelijke termijn niet betaalt, komen de bijkomende kosten voor gerechtelijke en buitengerechtelijke incasso-, executiemaatregelen en/of de kosten van een faillissementsaanvraag voor rekening van de Opdrachtgever. In dat geval zal minimaal 15% van de hoofdsom verschuldigd zijn.

9. FixSign kan de overeenkomst geheel of gedeeltelijk ontbinden en extra schadevergoeding eisen zonder verdere ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst als de Opdrachtgever niet of niet tijdig betaalt.

10. Als FixSign redelijke twijfels heeft over de kredietwaardigheid van de Opdrachtgever, wordt de Opdrachtgever onmiddellijk in gebreke gesteld en kan FixSign een kredietcheck uitvoeren. Bij gebrek aan kredietwaardigheid bij een bestelling in de webshop is FixSign gerechtigd om de opdracht eenzijdig te annuleren zonder verdere kennisgeving aan de Opdrachtgever.

11. Betalingen door de Opdrachtgever dienen ter voldoening van alle rente, kosten en opeisbare facturen die het langst openstaan.

 

10. Aansprakelijkheid

1. FixSign heeft slechts een inspanningsverplichting. De aansprakelijkheid van FixSign is beperkt, behalve in geval van grove schuld, ernstige nalatigheid of opzet van FixSign. Deze beperking van aansprakelijkheid geldt ook voor personeelsleden en derden ingeschakeld door FixSign, inclusief derden voor de webshop. 2. FixSign is niet verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van de door de Opdrachtgever verstrekte gegevens. Eventuele consequenties en aansprakelijkheid voor onjuistheden en onvolledigheden liggen bij de Opdrachtgever. Zelfs bij goede trouw heeft FixSign het recht om de opdracht te beëindigen. 3. FixSign zal alleen kosteloos gebrekkige zaken, materialen en fabricagefouten vervangen die al aanwezig en zichtbaar waren op het moment van levering. FixSign garandeert de normale verwachte kwaliteit. Slijtage en veroudering door gebruik vallen niet onder de verantwoordelijkheid van FixSign. FixSign biedt geen garantie en aanvaardt geen aansprakelijkheid met betrekking tot de ondergrond, inclusief maar niet beperkt tot breuken in de ondergrond. Onverminderd de bepalingen in andere leden, wordt de aansprakelijkheid van FixSign beperkt tot het bedrag van de netto verkoopprijs van de geleverde zaken of de kosten van de verrichte werkzaamheden. Dit geldt als de enige en volledige schadevergoeding. De termijn waarbinnen FixSign aansprakelijk kan worden gesteld, is maximaal 3 maanden, behalve voor natuurlijke personen die niet handelen in beroep of bedrijf, waarvoor een afwijkende maximale termijn van 6 maanden geldt. 4. Als de door FixSign geleverde zaken een garantie van de fabrikant hebben, geldt deze garantie op dezelfde manier tussen partijen. 5. De Opdrachtgever verliest zijn rechten jegens FixSign en vrijwaart FixSign tegen claims van derden met betrekking tot schade als gevolg van gebruik en/of opslag in strijd met de instructies van FixSign, of als de schade het gevolg is van fouten/onjuistheden in gegevens, materialen en dergelijke die door de Opdrachtgever aan FixSign zijn verstrekt. FixSign is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door opzet of grove schuld van hulppersonen. Producten zoals magneetplaten worden geleverd met specifieke instructies, aangezien ze alleen in goede staat blijven bij zorgvuldige naleving van deze instructies. Als directe, indirecte en/of gevolgschade optreedt door het niet naleven van de instructies, is FixSign niet aansprakelijk voor deze schade en komt deze voor rekening en risico van de Opdrachtgever. 6. De verplichtingen van FixSign als gevolg van een toerekenbare tekortkoming of enige andere juridische grondslag zijn naar keuze van FixSign beperkt tot (kosteloos) herstel van het gebrek, vervanging van het gebrekkige product en/of het opnieuw uitvoeren van de geleverde diensten, of het terugbetalen van de ontvangen bedragen vanwege de gebrekkige prestatie van de afnemer, waarbij de overeenkomst geldt als ontbonden voor zover het de gebrekkige prestatie betreft. 7. FixSign is in geen geval aansprakelijk voor gevolgschade geleden door de afnemer, inclusief vertragingsschade, omzetverlies en winstderving, behalve als de aansprakelijkheidsverzekeraar van FixSign dergelijke schade vergoedt. 8. De aansprakelijkheid van FixSign is in elk geval beperkt tot het bedrag dat de aansprakelijkheidsverzekeraar bereid is aan FixSign uit te keren. 9. De door FixSign te vergoeden schade zal worden verminderd als de prijs niet in verhouding staat tot de omvang van de schade die de Opdrachtgever heeft geleden, behalve als de schade het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van FixSign of haar leidinggevenden. 10. FixSign is redelijkerwijs niet aansprakelijk voor schade als gevolg van technische storingen. FixSign is niet aansprakelijk voor het onjuist plaatsen of verwijderen van folie, hetzij door FixSign of een ingehuurde derde. In alle gevallen is de verantwoordelijkheid voor het correct plaatsen van de folie de verantwoordelijkheid van degene die de folie heeft geplaatst of verwijderd, of heeft laten plaatsen of verwijderen. 11. De Opdrachtgever dient te zorgen voor een deugdelijke ondergrond waarop de folie kan worden geplaatst. Schade als gevolg van een onvoldoende deugdelijke ondergrond is niet de verantwoordelijkheid van FixSign.

 

11. Intellectueel eigendom

1. FixSign heeft de rechten van industriële en intellectuele eigendom met betrekking tot de inhoud en vorm van rapporten, tekeningen, ontwerpen, software, modellen enzovoort. FixSign behoudt te allen tijde het auteursrecht, evenals alle andere rechten op intellectuele of industriële eigendom met betrekking tot de (verstrekte) ontwerpen, schetsen, afbeeldingen, tekeningen en modellen. Deze mogen niet worden gekopieerd, aan derden worden getoond of op andere wijze worden gebruikt zonder uitdrukkelijke voorafgaande toestemming. De Opdrachtgever is verplicht deze zaken op eerste verzoek aan FixSign te retourneren, met een boete van €3.000,- per dag bij niet-nakoming.

2. Na volledige betaling aan FixSign zoals overeengekomen in de gesloten overeenkomst, verkrijgt de Opdrachtgever een gebruiksrecht.

 

12. Verrekening

1. De Opdrachtgever ziet af van het recht op verrekening met betrekking tot tegenvorderingen en/of toekomstige vorderingen. Dit geldt ook als de Opdrachtgever surseance van betaling aanvraagt of in staat van faillissement wordt gesteld. In geen geval kan de Opdrachtgever zelf verrekenen.

 

13. Eigendomsvoorbehoud

1. FixSign behoudt het eigendom van geleverde en nog te leveren zaken tot het moment van volledige betaling aan FixSign. De betalingsverplichtingen omvatten de betaling van de koopprijs, inclusief vorderingen met betrekking tot uitgevoerde werkzaamheden die verband houden met de levering, evenals vorderingen ter schadevergoeding wegens tekortkomingen door de Opdrachtgever. 2. Als FixSign een beroep doet op het eigendomsvoorbehoud, behoudt zij het recht om schade, gederfde winst en rente te vorderen. 3. De Opdrachtgever moet FixSign onmiddellijk schriftelijk op de hoogte stellen als derden rechten doen gelden op zaken waarop een eigendomsvoorbehoud rust.

 

14. Niet-nakoming van verplichtingen

1. Als nakoming niet onmogelijk is en wordt verhinderd door toerekenbare niet-nakoming aan de zijde van FixSign, ingeschakelde derden/toeleveranciers, of door andere omstandigheden zoals conflict, oproer, mobilisatie, binnen- en buitenlandse onlusten, (publieke) gezondheidsmaatregelen, overheidsmaatregelen, staking of dreiging daarvan, verstoring van valutaverhoudingen, brand, ongevallen, natuurverschijnselen, enzovoort, dan is FixSign gerechtigd de overeenkomst tussen partijen te ontbinden.

2. FixSign heeft ook het recht om de verplichtingen jegens de Opdrachtgever gedurende een redelijke termijn op te schorten zonder enige schadevergoeding.

3. Als lid 1 van toepassing is en de overeenkomst ten dele is uitgevoerd, blijft de Opdrachtgever verplicht om zijn verplichtingen jegens FixSign tot dat moment na te komen.

4. In geval van ingebreke blijven door de Opdrachtgever, zoals staking van betaling, aanvraag voor surseance van betaling, faillissement, beslaglegging, boedelafstand of liquidatie, worden alle bedragen die de Opdrachtgever aan FixSign verschuldigd is onmiddellijk volledig opeisbaar.

 

15. Beëindiging

1. Een overeenkomst kan worden beëindigd door FixSign in de volgende situaties:

- Bij een faillissementsaanvraag of faillissementsverklaring van de Opdrachtgever.

- Bij boedelafstand door de Opdrachtgever.

- Bij een verzoek tot surseance van betaling door de Opdrachtgever.

- Indien de Opdrachtgever zijn bedrijf of een belangrijk gedeelte daarvan staakt of liquideert, of als een dergelijk besluit wordt genomen.

- Als de Opdrachtgever enige wettelijke of contractuele verplichting jegens FixSign niet behoorlijk of tijdig nakomt, waardoor de Opdrachtgever in verzuim is en de (resterende) schuld onmiddellijk opeisbaar wordt.

2. In de bovengenoemde gevallen is FixSign gerechtigd, zonder enige verplichting tot schadevergoeding en onverminderd haar andere rechten, en zonder dat ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst nodig is:

2.1. De overeenkomst geheel of gedeeltelijk te beëindigen door middel van een schriftelijke mededeling aan de Opdrachtgever.

2.2. Enig door de Opdrachtgever aan FixSign verschuldigd bedrag terstond in zijn geheel op te eisen.

2.3. De uitvoering van haar verplichtingen op te schorten en eerst zekerheid te eisen voor de (tijdige) nakoming van alle verplichtingen.

3. Betaalde bedragen worden niet gerestitueerd.

4. Gehele of gedeeltelijke ontbinding van de overeenkomst kan plaatsvinden middels een schriftelijke verklaring van FixSign of de Opdrachtgever. De Opdrachtgever dient FixSign altijd schriftelijk en met een redelijke termijn in verzuim te stellen voor nakoming of herstel van de specifiek aangegeven tekortkomingen. De Opdrachtgever heeft geen recht op ontbinding of opschorting van de overeenkomst als hij zelf in verzuim was met de nakoming van zijn verplichtingen.

5. Indien FixSign instemt met ontbinding zonder dat er sprake is van verzuim, behoudt zij het recht op vergoeding van alle vermogensschade, inclusief kosten, gederfde winst en redelijke kosten ter vaststelling van schade en aansprakelijkheid. Bij gedeeltelijke ontbinding heeft de Opdrachtgever geen recht op ongedaan making van verrichte prestaties, en FixSign behoudt onverminderd het recht op betaling voor de verrichte prestaties.

 

16. Klachten

1. Opdrachtgever en Gebruiker dienen enige vorm van klachten of opmerkingen binnen een redelijke termijn na ontdekking van een gebrekkige Dienst te melden.

2. Het termijn voor melding bedraagt in ieder geval 7 dagen na ontdekking van het gebrek, waarbij het termijn begint te lopen vanaf het moment dat Opdrachtgever of Gebruiker het gebrek ontdekt of redelijkerwijs had moeten ontdekken.

3. Opdrachtgever dient FixSign altijd de gelegenheid te bieden om het gebrek te herstellen. Voor elk gebrek wordt tussen partijen een redelijke termijn voor herstel vastgesteld.

4. De beoordeling van de werkzaamheden die worden uitgevoerd voor het herstel van het gebrek ligt altijd bij FixSign. FixSign conformeert zich te allen tijde aan de geldende privacywet- en regelgeving en aan het Privacy- en Cookiestatement van FixSign.

 

17. Overmacht

1. FixSign is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van omstandigheden die ten tijde van het aangaan van de overeenkomst niet voorzien konden worden. Deze omstandigheden omvatten onder meer: gebrek aan grondstoffen, fabrieksstoringen van welke aard dan ook, werkstakingen, uitsluiting van of gebrek aan werknemers, quarantaine, epidemieën, pandemieën, natuurrampen, mobilisatie, staat van beleg, staat van oorlog of oorlog, verkeersstoornissen bij spoorwegen of gebrek aan vervoersmiddelen, verkeersblokkades, ziekten ongeacht de reden of oorzaak daarvan, of andere onvoorziene omstandigheden die niet bekend waren bij het aangaan van de overeenkomst.

2. FixSign heeft het recht om in geval van overmacht de nakoming van de overeenkomst op te schorten of te ontbinden. FixSign behoudt het recht het reeds uitgevoerde deel van de overeenkomst aan de Opdrachtgever te factureren. Indien FixSign een tijdelijk opgeschort deel van de overeenkomst later toch uitvoert, is de Opdrachtgever de volledige overeengekomen tegenprestatie verschuldigd zonder enige vorm van korting.

 

18. Naleving, Opschorting en Nawerking

1. Indien de Opdrachtgever zich niet conformeert aan wat is bepaald in deze Algemene Voorwaarden, heeft FixSign het recht om verdere Diensten voor de Opdrachtgever te weigeren, alsmede enige vorm van links en andere aan de Opdrachtgever gerelateerde zaken te verwijderen, op te zeggen of op te schorten.

2. Indien het uitdrukkelijk of stilzwijgend de bedoeling is dat bepalingen in deze Algemene Voorwaarden van kracht blijven, zullen deze hun geldigheid behouden na beëindiging van de overeenkomst tussen partijen.

 

19. Geschillen en Toepasselijk Recht

1. FixSign conformeert zich te allen tijde aan de geldende privacywet- en regelgeving, inclusief de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), bij het behandelen van vertrouwelijke informatie en persoonsgegevens. Deze verplichting wordt ook opgelegd aan leveranciers en ingehuurde derden voor zover dit in haar macht ligt.

2. In geval van een geschil zullen de Opdrachtgever en FixSign gezamenlijk proberen naar redelijkheid en billijkheid tot een redelijke oplossing te komen voordat zij verdere juridische stappen ondernemen.

3. Klachten over verrichte werkzaamheden dienen schriftelijk te worden gemeld aan FixSign uiterlijk 14 dagen na afronding van de dienstverlening.

4. Op de overeenkomst tussen FixSign en de Opdrachtgever is het Nederlandse recht van toepassing. Geschillen worden voorgelegd aan een bevoegde rechter. Als een of meerdere bepalingen uit deze algemene voorwaarden buiten toepassing worden gelaten, blijven de overige bepalingen geldig.

5. FixSign is bevoegd om de Algemene Voorwaarden te wijzigen. Steeds van toepassing is de laatst op de website gepubliceerde versie.

6. Indien de redelijkheid en billijkheid of het onredelijk bezwarende karakter onder omstandigheden betekent dat geen beroep kan worden gedaan op enige bepaling van de overeenkomst en de Algemene Voorwaarden, zal deze bepaling wat betreft inhoud en strekking redelijk worden uitgelegd. In geval van strijdigheid tussen de Algemene Voorwaarden en de Overeenkomst, prevaleert de Overeenkomst indien deze een uitdrukkelijke Opdrachtbevestiging bevat. In elk ander geval prevaleren de Algemene Voorwaarden.

 

Algemene Voorwaarden FixSign versiedatum 19-10-2023

FixSign © 2024 - Alle rechten voorbehouden | Algemene voorwaarden | Website gemaakt door In7dagen.online.